Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

O naszej fundacji

TRUDNE CZASY…

Pod koniec lat 70-tych XX w. oddano do użytkowania odcinek drogi karpackiej Radoszyce – Majdan. Trasa tej drogi biegnie wzdłuż torowisk kolejki. Spowodowało to, że po wprowadzeniu wysokotonażowego transportu samochodowego przewozy drewna kolejką przestały być opłacalne, a upadłość głównego odbiorcy drewna tzn. Zakładów Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi spowodowała zmianę kierunków transportu drewna.
Tak więc eksploatacja kolejki stała się ekonomicznie nieuzasadniona.
W latach 1991-92 nastąpiła likwidacja Ośrodka Transportu Leśnego, który od lat 60-tych zarządzał kolejką, a utworzony na bazie majątku OTL-u Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych przeszedł w zarząd komisaryczny.
Nastąpił dla istnienia kolejki krytyczny okres.
Proces likwidacji kolejki rozpoczęto w zasadzie w 1991 r., ponieważ:
15.10.1991 r. wywieziono przekazane do Muzeum Kolejek Wąskotorowych w Sochaczewie eksponaty utworzonego w 1985 r. skansenu. Były to między innymi parowóz Kp-4 i parowóz Px- 48, zabytkowe wagony osobowe, wagon kłonicowy i platforma , pług odśnieżny.
30.06.1992 r. przekazano odcinek Wetlina – Moczarne do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (tor główny od km 23.850 do końca linii 29.776 wraz z odgałęzieniami).
28.11.1992 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł o wpisaniu do rejestru zabytków województwa krośnieńskiego pod numerem A- 284 układ komunikacyjny kolejki wąskotorowej oraz tabor jako dobro kultury.
Wpis ten wykluczył możliwość fizycznej likwidacji kolejki – rozwiązanie takie było brane pod uwagę.
01.04.1993 r. Oddział Kolejek Leśnych w Majdanie został przekazany w zarząd Nadleśnictwu Cisna. Środki trwałe przekazano Nadleśnictwom Cisna , Komańcza i Wetlina w zasięgu ich działań.
W czasie przekazywania majątku kolejki dokonana została bardzo poważna redukcja zatrudnienia. Pozostawiono jedynie pracowników z kwalifikacjami w ilości umożliwiającej utrzymanie kolejki w ruchu i przewozy drewna – łącznie 35 osób.
Nadleśnictwo Cisna podjęło szereg działań mających na celu kontynuowanie działalności na kolejce. Pomimo tego utrzymanie i eksploatacja za trzy kwartały 1993 r. przyniosła stratę w wysokości 2,8 mld zł. (przed denominacją).
W 1994 r. Nadleśnictwo uruchomiło po raz pierwszy w historii kolejki przewozy osób na trasie Majdan –Wetlina po uzyskaniu zezwolenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (14.04.1994 r.). W okresie roku prowadzono także dodatkowe przewozy osób drezynami.
Do końca listopada tego roku przewieziono kolejką ok. 10 tys. m³ drewna oraz 14 tys. pasażerów. Straty osiągnęły kwotę 4,0 mld zł.
Oceniano, że osiągnięcie opłacalności na kolejce byłoby możliwe przy transporcie 50 tys. m³ drewna rocznie. Było to nieosiągalne, ponieważ odbiorcy drewna finansowali jego transport, co powodowało wybór tańszego transportu samochodowego.
Stąd też dnia 1.12.1994 r. kolejkę wyłączono z eksploatacji.
Ustawa o lasach z 28.09.1991 r. oraz Rozp. Rady Min. z 17.12.1991 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w LP stanowiły, że „gospodarka dodatkowa może być prowadzona tylko wtedy gdy wydatki pokrywane są z dochodów tej działalności”.

1 2 3 4 5 6