Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

O naszej fundacji

REALIZACJA ZAMIERZEŃ (1997-2000):

Wiosną 1997r. Zarząd Fundacji utworzył biuro zatrudniając kierownika, głównego księgowego, magazyniera oraz kasjera (1/2 i 1/4 etatu). Za pośrednictwem Rejonowych Biur Pracy w Lesku i Sanoku zatrudniono 10 osób. Pracowników dopuszczono do prac po przeszkoleniu, zdaniu stosownych egzaminów kwalifikacyjnych oraz po badaniach lekarskich. Po zakupie 4,5 tys. podkładów, 26 m3 podrozjezdnic oraz 230 m3 tłucznia rozpoczęto remont torowiska na trasie Majdan – Przysłup (składnica). Konieczne do uruchomienia ruchu pociągów prace przeprowadzili na zlecenie Zarządu Fundacji pracownicy Wschodniej DOKP w Lublinie, dokonano na całym odcinku odkrzaczania torowiska i koszenia traw.
Tabor Kolejki został poddany bieżącym remontom i rewizji. Dokonano licznych zakupów części i podzespołów (wózki do lokomotyw i wagonów, klocki hamulcowe, panewki, resory, wymiana silnika w drezynie i tp.). Zakupiono również radiotelefony z osprzętem
(ręczne – 5 szt., stałe – 4 szt.).
Prace te po uzyskaniu stosownych zezwoleń umożliwiły uruchomienie po dłuższej przerwie ruchu pociągów.

W dniu 4 lipca 1997r. o godz. 12.00 został odprawiony na trasę Majdan – Przysłup pociąg osobowy kolejki bieszczadzkiej.

Ponownemu uruchomieniu kolejki towarzyszyła promocja. Były to liczne publikacje prasowe, audycje radiowe i programy TV ogólnopolskie oraz regionalne. Rozpropagowano liczne materiały reklamowe.
Okoliczności te między innymi sprawiły, że kolejką do końca sezonu w roku 1997 przewieziono 23 tys. pasażerów. W omawianym okresie wykonano szereg prac w obrębie stacji głównej kolejki w Majdanie. Między innymi ogrodzono teren stacji (około1200 mb ogrodzenia, bramy i furtki), co pozwoliło na rezygnację z zatrudnienia dozorców. Utwardzono parking, przebudowano zasilanie elektryczne, wybudowano wiatę żelazną, krytą blachą o wymiarach 9 x 30 z przeznaczeniem na przechowanie taboru. Została przeprowadzona modernizacja z gruntowym remontem budynku magazynu. Obiekt ten został przystosowany na biuro i pokoje mieszkalne, dokonano zakupu wyposażenia. Po bieżących remontach, odkrzaczaniach i koszeniu traw wydłużono trasę z Przysłupia (składnica) do Przełęczy Przysłup (od km 11,3 do km 12,2) z wybudowaniem 0,9 km mijanki oraz liczącą prawie 18 km trasę z Majdanu do Woli Michowej. Łączna długość użytkowanych torów szlakowych osiągnęła 29 km.
Z dokonywanych zakupów okazał się wyjątkowo udanym, zakup lokomotywy spalinowej Lyd-2 z Cukrowni Przeworsk. Małe zużycie paliwa sprawia, że lokomotywa ta jest najbardziej opłacalna w eksploatacji z posiadanych lokomotyw.

PRAWIE DZIESIĘCIOLECIE (2001-2010):

Prowadzenie przewozów pasażerskich kolejką wymaga zachowania uwarunkowań stawianych przez Ustawę o transporcie kolejowym z 28 marca 2003r. z późn. zmianami oraz Rozporządzeniami do Ustawy. Stąd też w działalności Fundacji (determinowanej Ustawą) głównym kierunkiem jest utrzymanie kolejki w ruchu z zachowaniem przepisów. Kierując się tymi zasadami oraz postanowieniami Rady Fundacji, Zarząd podejmował szereg działań. Są to m.in.:
– Zgonie z wymogami Ustawy opracowano instrukcje: utrzymania i eksploatacji pojazdów kolejowych, warunków utrzymania i eksploatacji linii wąskotorowych, prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Uzyskano dopuszczenia do eksploatacji torowisk, rozjazdów, skrzyżowań z drogami publicznymi, lokomotyw Lyd-2, parowozu „Las”, wagonów krytych
i letnich.
Dokumenty te są zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Uzyskano również licencję na przewozy (obecnie posiadanie licencji nie obowiązuje). Posiadanie tych dokumentów oaz świadectw sprawności technicznej wystawionych przez Zarząd po protokolarnych przeglądach prowadzonych przez komisarzy kolejowych pozwoliło na uzyskanie w świetle Ustawy najważniejszych dokumentów tzn. świadectw bezpieczeństwa na prowadzenie przewozów oraz na eksploatację linii kolejki.
Pracownicy kolejki mieli możliwość w ostatnich latach podnosić kwalifikacje na organizowanych corocznie kursach dla dyżurnych ruchu, maszynistów i pomocników parowozów, także lokomotyw, kierowników pociągów, kierowców drezyn, rewidentów, palaczy kotłowych. Przed dopuszczeniem do pracy zatrudnieni przechodzili badania lekarskie, których przeprowadzenie Ustawa dopuszcza tylko w przychodniach kolejowych. Wymusza to dowożenie pracowników na badania do Krakowa.
– Prowadzenie przewozów pasażerskich uwarunkowane jest utrzymaniem torowisk poprzez koszenie traw 1-3 razy w sezonie (obecnie 32 km linii kolejowej), punktową wymianę podkładów i ich podbijanie. Prace wymagają dużych nakładów. Do chwili obecnej odczuwane są zaległości w remontach torowisk z lat 1970-1995 powodowane brakiem środków finansowych w Lasach Państwowych i zmniejszeniem przewozów drewna kolejką.
Nakłady na remont torowisk w ostatnich latach:

 

2006

2007

2008

2009

wys. nakładów w tys. zł

170,20

131,60

184,10

180,70

1 2 3 4 5 6