Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Projekty archiwalne

swiss_contr

fundacja-karpacka

www.fundacjakarpacka.org

polska-karpatom

www.alpykarpatom.pl

„Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej poprzez rozwój infrastruktury oraz sprzedaż produktów lokalnych”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt „Alpy Karpatom”, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 15 357,72 CHF


 

Projekt_1

„Rozszerzenie oferty turystycznej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz promocję produktów lokalnych.”

1. Budowa przystanku/peronu w miejscowości Przysłup

Prace obejmowały:

 • wydłużenie istniejącej mijanki o 40m;
 • demontaż istniejącego rozjazdu oraz fragmentu toru o długości 44m;
 • dostosowanie niwelety pozostałej istniejącej części mijanki do stanu projektowanego;
 • przesunięcie rowu od strony toru zasadniczego na długości 100m;
 • przebudowę istniejącego nasypu i rowu po stronie mijanki na długości 100m;
 • utwardzenie peronu żwirem;
 • budowę ogrodzenia na długości 120m

W wyniku prac na przystanku kolejki wąskotorowej w Przysłupiu powstał peron zapewniający komfort i bezpieczeństwo wsiadających i wysiadających turystów. Możliwy jest wydłużony czas postoju na przystanku , celem skorzystania z oferowanych w okolicy usług .

2. Remont torowiska na trasie Cisna Majdan-Przysłup

Dla polepszenia bezpieczeństwa i jakości przewozów zakupiono i wymieniono 750 szt. podkładów na wskazanym odcinku. Wykonano podbudowę z tłucznia (ok. 24 tony/km). Remontu torowiska dokonano we własnym zakresie, a koszty które zostały poniesione w ramach realizacji zadania dotyczyły dostawy 750 szt. podkładów oraz tłucznia

Zrealizowano w 2015 roku.


 

Projekt_2

„Podniesienie prestiżu Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, jako produktu lokalnego poprzez rozszerzenie oferty turystycznej.”

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • malowanie konstrukcji wiaty, lokomotyw, wagonów (czyszczenie ręczne, malowanie natryskiem pneumatycznym – warstwa podkładowa i nawierzchniowa);
 • wykonanie tablic informacyjno-sytuacyjnych

W wyniku realizacji inwestycji został zorganizowany Skansen, w którym poprawiono estetykę wiaty zabezpieczającej tabor i umieszczono zabytkowe eksponaty.

Zrealizowano w 2015 roku.


 


logotypy2„Restauracja, modernizacja i rozbudowa obiektów stacyjnych oraz torowisk i taboru Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Majdanie”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Osi Priorytetowej 6 „Turystyka i kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

 

Całkowita wartość projektu: 1 675 293,04 PLN

Koszty kwalifikowalne: 1 368 923,19 PLN

Wkład własny – 213 176,74 PLN (w tym: 100 000 PLN Podkarpacki Wojewódzki

Konserwator Zabytków, 50 000 PLN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)

 

Wykonane zadania:

 1. Zakup wagonów (7 szt.)
 2. Remont wagonów (8 szt.)
 3. Remont torowiska
 4. Remont kapitalny silnika lokomotywy Lyd- 2
 5. Budowa budynku szaletów w obrębie stacji
 6. Przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich budynku stacyjnego
 7. Zakup wyposażenia sali edukacyjno – konferencyjnej oraz sali z ekspozycją muzealną
 8. Remont kapitalny z uzupełnieniem braków parowozu Kp-4
 9. Remont drewnianego budynku stacyjnego z przeznaczeniem na kasę biletową i przechowalnię bagażu
 10. Remont budynku parowozowni kolejki leśnej
 11. Pozostałe wydatki w ramach projektu