Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania  które wpłynęły w wyniku  ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie mapy zagospodarowania terenu z rzędnymi w celu sprawdzenia ilości robót ziemnych lub informację , że ilości zawarte w udostępnionych przedmiarach dotyczące robót ziemnych  są obowiązujące;

Odpowiedź: W załączeniu Zamawiający  załącza  PB architektura z mapą zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 2

Proszę o informację czy zapis na stronie 6 w pkt.1.7.2. dotyczący , że pomiędzy trzpieniami żelbetowymi w poziomie -0,30m (góra belki) wykonać ściąg żelbetowy 40*40cm jest aktualny. Pytanie to wynika  z faktu, iż pozycja ta nie jest ujęta w przedmiarach i belki te nie są ujęte w obliczeniach wytrzymałościowych;

Odpowiedź: Nie wykonuje się ściągów żelbetowych należy wykonać ściągi stalowe – wg. rys. K-1 420×1850 oraz K-1 297×1050. Ilość betonu i stali zbrojeniowej bez zmian.

Pytanie nr 3

Proszę o udostępnienie właściwego zestawienia stali zbrojeniowej. Zestawienie załączone do zapytania zawiera elementy konstrukcyjne o innych oznaczeniach i wymiarach niż ujęte na rysunku rzutu fundamentów.

Dla przykładu informuję, że

a)      belki podwalinowe w osi  A/6-7 na rzucie są o wymiarach 30*120cm , a w zestawieniu stali są o wymiarach 30*195cm. Proszę o określenie , który wymiar jest właściwy.

Odpowiedź: Na rys. K-4REV1 pokazana jest geometria belki podwalinowej – belka podwalinowa w osiach A/6-7 ma zmienną wysokość , ponadto proszę zwrócić uwagę na opisy belek podwalinowych na rysunku K-4 REV1 – wydzielono pozycje Bp.1.1 i Bp1.2


  1. b) W Państwa przedmiarach w poz. 14 d.1 dotyczącej stali zbrojeniowej pojawia się ilość 2.127 , której nie ma w załączonym zestawieniu, co sugeruje, że załączone zestawienie stali nie jest prawidłowe;

    c)       W Państwa przedmiarach  w poz. 15 d.1 dotyczącej stali zbrojeniowej pojawia się ilość 4.004 , której nie ma w załączonym zestawieniu, co sugeruje, że załączone zestawienie stali nie jest prawidłowe;

    d)      W zestawieniu stali jest nieprawidłowa ilość belek podwalinowych tj. 13 sztuk , a na rzucie fundamentów belek podwalinowych jest 18sztuk. Powyższe również sugeruje , że załączone zestawienie stali nie jest właściwe;

    Odpowiedź dla pytania b) c) d) : Zamawiający załącza właściwe zestawienie stali zbrojeniowej

Pytanie nr 4
 Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej pokrycia wiaty. W projekcie konstrukcji jest wskazana blacha T50 (pkt.1.7.7), a w projekcie architektury T14 (pkt.7.4);

Odpowiedź – Proszę zastosować blachę zawartą w PT architektura tj. T14 , wysokość profilu do 35 mm.

 

Pytanie nr 5

Na stronie bazy konkurencyjności brak jest kompletnej dokumentacji

Czy Zamawiający udostępni taką dokumentację ?

Odpowiedź: Z uwagi na niejasności w tym względzie Zamawiający udostępnia ponownie kompletną dokumentację techniczną na stronie bazy konkurencyjności i na stronie kolejki tj.http://kolejka.bieszczady.pl

 

Pytanie nr 6

Brak projektu architektoniczno-budowlanego niezbędnego do sprawdzenia zakresu robót z załączonymi przedmiarami. Porównując dostępną dokumentację z przedmiarami występują rozbieżności w ilości robót między innymi w:

– sposobie obliczenia belki podwalinowej,

– ilości stali zbrojeniowej wg załączonego wykazu,

– brak wykazu stali konstrukcyjnej uniemożliwia sprawdzenie ilości z przedmiarem

Czy istnieje taka dokumentacja i czy zostanie ona udostępniona ?

Proszę o dołączenie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnego ze spisem treści w opisie budowlanym oraz spisem rysunków z opisu konstrukcyjnego jak również wykazu stali konstrukcyjnej.

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia  kompletną będącą w jego posiadaniu dokumentację techniczną na stronie bazy konkurencyjności i na stronie kolejki tj. http://kolejka.bieszczady.pl

 

Pytanie nr 7

Ponadto w opisie pojawiają się zapisy np.

– poszycie elewacji: deski z drewna modrzewiowego – brak w przedmiarach

– niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy (demontaż i budowa) odcinka sieci
wodociągowej, wraz z lokalizacją na niej hydrantu zewnętrznego DN80 – brak w przedmiarach

– przewiduje się likwidację zieleni niskiej występującej na terenie inwestycji w zakresie
obejmującym projektowaną halę oraz dojść pieszych. Projektuje się utrzymanie istniejącej i
nasadzenie nowej zieleni (niskiej) w bezpośrednim otoczeniu wiaty, na projektowanych nasypach – brak w przedmiarach

Czy wymienione roboty są przedmiotem opracowania?

Odpowiedź: Wymieniony w pytaniu zakres robót nie jest przedmiotem zapytania ofertowego i nie należy go wyceniać. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłącznie wiata stanowiąca zadaszenie taboru kolejowego.