Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.5

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania które wpłynęły w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

W nawiązaniu dot. Państwa pytania w sprawie udzielenia zamówienia na usługę zarządzania finansowego projektem pn. „Karpackie kolejki – podróż śladami
karpackich kolejek wąskotorowych” realizowanym w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja,:

Pytanie:
Zwracamy się zapytaniem odnośnie rozliczenia pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym?

Odpowiedź:
Rozliczenia Zgodnie z wzorem umowy § 5 pkt. 1: Usługodawca, określone w § 4 wynagrodzenie, otrzyma na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych i końcowej potwierdzonych protokołami odbioru, podpisanymi przez obie strony bez zastrzeżeń.