Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.3

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania  które wpłynęły w wyniku  ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych

Pytanie nr 1

Proszę wyjaśnić rozbieżności w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowej. W dokumentacji są rozbieżne informacje tj. cynkowanie ogniowe, zabezpieczenie poprzez malowanie 160mikronów oraz zabezpieczenie ppoż.

Proszę jednoznacznie określić jak ma być zabezpieczona konstrukcja stalowa wiaty?

Odpowiedź : Konstrukcja stalowa szkieletowa , ramy główne  hali  ,  płatwie  ,  konstrukcja stalowa oczyszczona w wytwórni do stopnia czystości Sa 21/2 wg normy PN ISO 8501-1:1996 i pomalowana farbami o grubości powłoki około 160 um , RAL 7016 ( bez cynkowania).

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie sytuacji która może mieć miejsce w niedalekiej przyszłości  po wyborze przez Państwa wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż obecnie nie posiadacie Państwo projektu wykonawczego konstrukcji stalowej i opracowanie tej dokumentacji jest w zakresie wykonawcy może zaistnieć sytuacja , że po opracowaniu projektu wykonawczego okaże się, że konstrukcji stalowej  będzie więcej niż przewidziane obecnie w projekcie budowlanym. Proszę o informację kto wówczas  pokryje koszty wykonania i montażu  większej ilości stali konstrukcyjnej?

Odpowiedź: Można zadać odwrotne pytanie a co będzie jeśli będzie mniej stali konstrukcyjnej oraz innych robót?  W przypadku wynagrodzenia   ryczałtowego jest to niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztów prac i polega na umówieniu się z góry co do wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej. Wykonawca i zamawiający decydując się  na wynagrodzenie ryczałtowe muszą liczyć się z bezwzględnym i sztywnym charakterem tej decyzji.

Pytanie nr 3
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informacje dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowej, w projekcie zapisany jest ocynk oraz podany kolor malowania. Bardzo proszę o potwierdzenie czy konstrukcja ma być cynkowana i malowana, czy tylko malowana – jeśli tak to na jaki kolor.

Odpowiedź jak przy  pytaniu nr 1

 Pytanie nr 4

Wnosimy o rozszerzenie umowy, a konkretnie §7 o dodatkowy pkt nr5 :

„Zamawiający i Wykonawca postanawiają, że łączna wysokość kar nie może być większa aniżeli 100% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1.”
Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje że wybrany wykonawca dopuści się tak rażących kar umownych , żeby ich wysokość przekroczyła wartość przedsięwzięcia , w związku z tym, zapis ten byłby zapisem martwym i nie widzimy potrzeby dokładania takiego zapisu do wzoru umowy.

Pytanie nr 5
Prosimy o informacje dotyczące kotew fundamentowych – brak na rysunkach oraz zestawieniach

Odpowiedź:

Opis sposobu montażu kotew zawarty na rys.  K-4 i innych rysunkach projektu wykonawczego.

 

Pytanie nr 6

Czy przedmiotem zamówienia jest wypełnienie żwirem obszaru wskazanego w projekcie (rys A_01), jeśli tak to prosimy o wskazanie grubości warstwy.

Odpowiedź:  Nasyp wykonać jako zazieleniony – zgodnie z arkuszem PZT i zapisami PB część rysunkowa i opisowa. Dopuszczona jest dowolność , może być ziemią lub żwirem.

Pytanie nr 6
Czy w skład oferty mają wchodzić prefabrykowane płyty podjazdowe wskazane na rys. A_01?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z PW branży architektonicznej (część rysunkowa)

 

Pytanie nr 7

Proszę o potwierdzenie, że zmiana trasy kabla 18/30V nie wchodzi w skład wyceny.

Odpowiedź:

Zmiana trasy kabla 18/30V nie wchodzi w skład wyceny ofertowej przedmiotowego zapytania ofertowego.