Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

„Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych” – pytania i odpowiedzi cz.2

 

Ważna informacja !!!

W związku ze zmianą parametrów blachy na pokrycie dachu wiaty a po zmianie przez projektanta ma być:

– blacha trapezowa T 50 o następujących cechach:

            – grubość 0,7 mm

            – tłoczenie pośrednie na grzbietach fali jak na załączonym profilu blachy

Zmienia się termin składania ofert z dnia 10.01.2020 roku na 14 stycznia 2020 roku ( tj. wtorek). Godziny złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pytania i udzielone odpowiedzi na pytania które wpłynęły w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego dot. wykonania robót budowlanych obejmujących budowę wiaty stanowiącej zadaszenie taboru kolejowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w ramach projektu „Karpackie Kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych”

Pytanie nr 1
Dot. zadania nr.1 – pytanie projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej z rozrysowanym zbrojeniem posiada Zamawiający , a jeśli nie to po czyjej stronie jest wykonanie projektu i czy koszt projektu doliczyć do oferty.

Odpowiedź: Zamawiający posiada projekt wykonawczy konstrukcji żelbetowej i umieścił go na stronie biuro@fbkl.pl oraz na stronie baza konkurencyjności

Pytanie nr 2
Dot. zadania nr.2 – pytanie czy projekt wykonawczo-warsztatowy konstrukcji stalowej wiaty dostarcza Zamawiający , czy jest po stronie Wykonawcy i czy koszt wykonania tego projektu doliczyć do oferty – wliczyć w cenę wykonania konstrukcji stalowej wiaty.
Proszę o informację.

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada projektu wykonawczo- warsztatowego konstrukcji stalowej wiaty , posiada natomiast Projekt budowlany wiaty. Wykonawca sporządzi projekt wykonawczy na własny koszt który wliczy w koszty oferowanej ceny.

Pytanie nr 3

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie : czy koszt obsługi geodezyjnej , koszt obsługi geologa należy doliczyć do kosztorysu – wpisać jako osobną pozycję czy jest to po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Ten zakres robót jest stronie Zamawiającego

Pytanie nr 4
Czy  zapis który jest poniżej ( z zapytania ofertowego )

4.4.1.           Organizacja robót.

Prace wykonywane będą w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych obiektów Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej i należy prowadzić je w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania pozostałych budynków i ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość dla użytkowników wynikającą z wykonywania robót.

W tym celu należy:

ü  wydzielić teren budowy ogrodzeniem nieprzeziernym o wys. ok. 2 m;

ü  przy wykonywaniu robót pylących stosować osłony skutecznie chroniące przed przedostawaniem się kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń w strefę użytkowanej powierzchni;

ü  ograniczać do niezbędnego minimum prowadzenia prac powodujących nadmierny hałas, a w przypadku konieczności użycia hałaśliwego sprzętu uzgodnić z Zmawiającym terminy i godziny ich pracy.

W celu urządzenia placu budowy Zamawiający przekaże do dyspozycji wykonawcy teren przyległy do budowy. Teren budowy należy przywrócić do należytego stanu po zakończeniu robót.

Pytanie czy koszt ogrodzenia i zapis powyższy  – koszt wykonania prac doliczyć do wykonania zadania i ująć w kosztorysie jako osobną         pozycję.

Odpowiedź : Zamieszczone wymagania stanowią uzupełnienie wymagań określonych prawem. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego muszą zostać uwzględnione w cenie całkowitej oferty składanej przez oferenta.

.