Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę mijanki torowej i remont układu torowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Wąskotorowej.

W wyniku zakończonego postępowania w trybie zapytania ofertowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów wg kryteriów zawartych w zapytaniu ofertowym gdzie:

Cena oferty – 100 pkt

Na realizację usługi na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę mijanki torowej i remont układu torowego Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej Wąskotorowej wybrana została oferta:

VTor sp z o.o , ul. Lechicka 54 g, 75 -845 Koszalin która uzyskała 100 pkt,

Ocena złożonych ofert:

Nr oferty Nazwa oferenta Cena oferty brutto Ocena ofert
1. VTor sp z o.o,
ul. Lechicka 54 g,
75 -845 Koszalin
206 640,00 Cena – 100 pkt
2. PROGREG Paweł Kudelski,
ul. Dekarzy 7 c ,
30 -414 Kraków
282 900,00 Cena – 73 pkt

 

O terminie podpisania umowy z wybranym oferentem powiadomimy oddzielnym zawiadomieniem, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
Majdan,12.02.2021 r.

Prezes Fundacji
Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Mariusz Wermiński