Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Regulamin sprzedaży on-line biletów

FUNDACJA BIESZCZADZKIEJ KOLEJKI LEŚNEJ

Regulamin sprzedaży on-line biletów

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż biletów prowadzi Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej (dalej FBKL), Majdan17, 38- 607 Cisna, NIP: 688-11-62-905, Regon: 370328403,

KRS: 0000163752.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady i tryb zawierania ze Sprzedawcą umów na odległość – sprzedaży Biletu elektronicznego na przejazd Bieszczadzka Kolejką Leśną
 2. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checbox’u podczas czynności zakupu biletu/ów on-line  jest jednoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Informacje podane na stronie internetowej w domenie www.kolejka.bieszczady.pl w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

§2

Zakup biletów i płatność on-line

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a FBKL zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.kolejka.bieszczady.pl w panelu „KUP BILET”

a)   złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

b)   wypełnienia formularza „Twoje dane”

c)   uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,

d)   otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zakupiony Bilet elektroniczny,

w przypadku zamówienia kilku sztuk, ceny poszczególnych Biletów sumują się. Całkowita wartość zamówienia znajduje się w podsumowaniu płatności i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

 1. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
 2.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 3. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 4. Bilety przesyłane są w formie elektronicznej – Kupujący nie ponosi kosztów dostawy.
 5. Koszt transakcji obejmuje prowizję serwisu Przelewy24, która jest widoczna przed dokonaniem ostatecznej płatności.
 6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 20 minut od momentu zatwierdzenia przez klienta płatności poprzez przycisk „Zapłać teraz”, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 7. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Kupujący ponosi koszty obsługi tego przelewu (prowizja  dla Przelewy 24).  Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §2 ust.9 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o. , właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl
 8. FBKL  nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.
 9. Kupujący ma prawo zgłosić potrzebę wystawienia faktury VAT w czasie prawem przewidzianym. W tym celu należy skontaktować się z Biurem FBKL (13/468 63 35, e-mail: biuro@fbkl.pl). Faktura nie będzie zawierać prowizji za obsługę przelewu elektronicznego.
 10. W systemie sprzedaży on-line można kupić bilety normalne i  ulgowe.
 11.  Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed przejazdem kolejką, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia do składu pociągu – są nieważne.
 12. Kupujący drukuje bilet / bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez FBKL.
 13. FBKL  nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 14. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na przejazd.
 15. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów, FBKL  prosi o kontakt telefoniczny z Biurem FBKL 13/468 63 35 (maj-październik: pn – pt  8.00-15.00, sb-nd  9.00-13.00).
 16.  Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się o godz. 24.00 dnia poprzedzającego planowany dzień przejazdu kolejką.
 17. FBKL zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 18. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów na przejazd kolejką. Liczba biletów przeznaczona do przedsprzedaży jest ograniczona i nie wyczerpuje wszystkich miejsc w pociągu. Pozostałe bilety można kupić w Kasie biletowej na stacji głównej kolejki w Majdanie w dniu planowanego przejazdu od godziny 8:30

 

§3

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy przejazd nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie FBKL, FBKL przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w  terminie do 30 dni po odwołanym kursie kolejki. Zwrot będzie dokonany, co do zasady przelewem. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie np.  gotówkowej.
 2. W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną należy odesłać e-bilet (lub ewentualnie wystawioną do niego fakturę) na adres: Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, Majdan 17, 38-607 Cisna, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail: biuro@fbkl.pl  oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
 3.  FBKL zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Kupującego nie podlegają zwrotowi.

 

 1. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić jedynie w Biurze FBKL, najpóźniej w dniu poprzedzającym przejazd, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Biura.
 2. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, faktura).
 3.  Przejazdy kolejką zaczynają się punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy pociągów. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wyjazdu pociągu ze stacji w Majdanie, wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia do pociągu, nie ma prawa do zwrotu.
 4. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 5. Przebukowanie biletów na inny termin/przejazd  nie jest możliwe.

 

 

 1. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: biuro@fbkl.pl lub w Biurze FBKL w Majdanie.

 

§4

Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez FBKL  danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez FBKL w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez FBKL w Majdanie  wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 4.  Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

 

§5

Postanowienia końcowe

 

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej, kolejka.bieszczady.pl FBKL  nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. FBKL  nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. FBKL  nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. FBKL  nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Odjazdy pociągów  zaczynają się punktualnie, zgodnie z rozkładem jazdy, dlatego FBKL ma prawo odmówić wejścia do pociągu osobie spóźnionej.
 5. Wszystkie informacje na temat kursowania pociągów, cennika oraz godzin pracy Biura FBKL  i Kasy  biletowej FBKL opublikowane zostały na stronie www.kolejka.bieszczady.pl i są dostępne pod nr telefonu 13/468 63 35
 6.  FBKL zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie jazdy pociągów.
 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej

www. kolejka.bieszczady.pl