O naszej Fundacji

NADZIEJE…

Wyłączenie kolejki z eksploatacji  stało się wydarzeniem powodującym dyskusję na temat organizacji turystyki w Bieszczadach. Fakt ten komentowały również środki masowego przekazu.
11.04.1995 r. Wojewoda Krośnieński zwołał w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego zebranie informacyjne poświęcone utworzeniu Fundacji Kolejki.
16.07.1996 r, Zebranie założycielskie. Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej została ustanowiona oświadczeniem woli 14-tu osób, potwierdzonym aktem notarialnym.

Fundatorzy – założyciele Fundacji:

Chandoha Grzegorz

Świetlicki Władysław

Denisiuk Jadwiga

Warchoł Barbara

Jucha Stanisław

Wermiński Stanisław

Kowalewski Stanisław

Wojciechowski Wojomir

Kubit Stanisław

Wrona Tadeusz

Niewiadomski Zbigniew

Zaborowski Marian

Prugar Andrzej

Zajdel  Bożena

 

Rada Fundacji na zebraniu założycielskim powołała Zarząd Fundacji w osobach:
- Wermiński Stanisław – Prezes
– Niewiadomski Zbigniew – członek
– Sikorska Elżbieta – członek
oraz  dokonała wyboru Prezydium Rady:
– Kowalewski Stanisław – Przewodniczący
– Wrona Tadeusz – z-ca Przewodniczącego
– Prugar Andrzej – Sekretarz.
Fundusz założycielski Fundacji utworzony został dzięki wsparciu kilkunastu darczyńców. Listę darczyńców Fundacji utworzyli:

 1. Gmina Cisna – reprezentowana przez p. Tadeusza Wronę (wójt)
 2. Gmina Komańcza – reprezentowana przez p. Barbarę Warchoł (wójt)
 3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – reprezentowana przez p. Stanisława Kowalewskiego (dyrektor)
 4. Bieszczadzki Park Narodowy – reprezentowany przez p. Wojomira Wojciechowskiego (dyrektor)
 5. Janusz Ziemliński
 6. Józef Szymbara
 7. Piotr Komornicki
 8. Jan Stachyrak
 9. Maria Kaczor
 10. Janusz Błażejczak
 11. Elżbieta Sikorska
 12. Kazimierz Filar

Sąd  Rejonowy dla m. St. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy dokonał wpisu Fundacji  Bieszczadzkiej  Kolejki Leśnej do Rejestru Fundacji pod Nr 4910 w dniu 23.07.1996 r. 
Złożony w Sądzie Statut Fundacji w § 5 stanowi:
„Celem Fundacji jest utrzymanie w ruchu zabytkowej, wąskotorowej  kolejki w Bieszczadach co przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery Karpaty Wschodnie, aktywizacji turystyczno-gospodarczej gmin Cisna i Komańcza oraz ochrony zabytku”.
Zarząd Fundacji od lipca 1996 r. rozpoczął aktywną działalność . Dokonano koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej  czynności (zgłoszenia , NIP, REGON, konto bankowe, ubezp. itp.)
Dnia 29.10.1996 r. Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Decyzją DL-o-40-38/96 wyłączył z Zarządu PGL grunty zajmowane przez Kolejkę Leśną wraz z budynkami, budowlami i taborem, przekazując je nieodpłatnie na okres 10 lat w użytkowanie Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej .
Fundacja przejęła wówczas od Nadleśnictwa Cisna w użytkowanie:
– powierzchnię pod torowiskami oraz w obrębie stacji głównej w Majdanie – łącznie 46,72 ha,
– tory szlakowe Przysłup – Balnica o długości 21,373 km,
– budowle na torowiskach: mosty, przepusty, mury oporowe, tory boczne na tej linii,
– lokomotywy Lyd-2 – 2 szt.; drezynę DM-101 – 1 szt.; wagony – 10 szt.